T.C.
ORTA KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTERME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
İHALE İLANI
DODURGA KÖYÜ İÇME SUYU TESİSİ YAPIM İŞİ açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
:2018/03
1-İdarenin
 
a) Adresi
:Hükümet Konağı ORTA/ÇANKIRI
b) Telefon ve faks numarası
:Tel: 0(376) 615 17 56 – Faks: 0(376) 615 12 26
c) Elektronik posta adresi
:---
 
 
2-İhale konusu malın
 
a) Niteliği, türü ve miktarı
: İçme Suyu Tesisi Yapım İşi
b) Teslim [yeri/yerleri]
  Dodurga Köyü
c) Teslim [tarihi/tarihleri]
: Yer tesliminden itibaren 90 takvim iş günü
3-İhalenin
 
a) Yapılacağı yer
:Orta Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
:28/08/2018 Salı günü saat 13:30
 
4-1. İhaleye katılabilmek için isteklilerde aranılan şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
4-1-1) Tebligat için adres beyanı; ayrıca varsa irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi
4-1-2) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.
4-1-3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
4-1-4) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli beyannamesi.
 
4-1-5) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 
4-1-6) KHGB ihale yönetmeliğinin 11. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
 
4-1-7) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 
4-1-8) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
 
4-1-9) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
 
4-1-10) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 
4-1-11) Ticaret sicil gazetesi
 
4-1-12) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
 
4-1-13) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 
4-1-14) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 
4-1-15) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi.
 
4-2. Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:
 
5 - İhale Birlik yönetmeliği gereğince Açık İhale usulü ile yapılacaktır.
 
6- a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun adı soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.
 
7- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 
8- İhale dokümanına Orta Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Bürosun ’dan ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dökümanı 250,00- TL karşılığı verilmektedir.
 
9- İstekliler tekliflerini iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Teklifler; 28/08/2018 tarih ve saat 13:30’a kadar Orta Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 'na verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
11- İstekliler teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.
 
12- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  90 takvim günü olmalıdır.
 
13- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
 
14-Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.
 
15- Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara tabi olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespite serbesttir.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                İHALE KOMİSYON
 
 
 
T.C.
ORTA KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTERME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
İHALE İLANI
GÖKÇEÖREN KÖYÜ İÇME SUYU TESİSİ YAPIM İŞİ açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
:2018/04
1-İdarenin
 
a) Adresi
:Hükümet Konağı ORTA/ÇANKIRI
b) Telefon ve faks numarası
:Tel: 0(376) 615 17 56 – Faks: 0(376) 615 12 26
c) Elektronik posta adresi
:---
 
 
2-İhale konusu malın
 
a) Niteliği, türü ve miktarı
: İçme Suyu Tesisi (50m³ Depo) Yapım İşi
b) Teslim [yeri/yerleri]
  Gökçeören Köyü
c) Teslim [tarihi/tarihleri]
: Yer tesliminden itibaren 90 takvim iş günü
3-İhalenin
 
a) Yapılacağı yer
:Orta Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
:28/08/2018 Salı günü saat 14:00
 
4-1. İhaleye katılabilmek için isteklilerde aranılan şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
4-1-1) Tebligat için adres beyanı; ayrıca varsa irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi
4-1-2) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.
4-1-3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
4-1-4) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli beyannamesi.
 
4-1-5) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 
4-1-6) KHGB ihale yönetmeliğinin 11. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
 
4-1-7) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 
4-1-8) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
 
4-1-9) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
 
4-1-10) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 
4-1-11) Ticaret sicil gazetesi
 
4-1-12) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
 
4-1-13) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 
4-1-14) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 
4-1-15) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi.
 
4-2. Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:
 
5 - İhale Birlik yönetmeliği gereğince Açık İhale usulü ile yapılacaktır.
 
6- a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun adı soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.
 
7- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 
8- İhale dokümanına Orta Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Bürosun ’dan ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dökümanı 150,00- TL karşılığı verilmektedir.
 
9- İstekliler tekliflerini iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Teklifler; 28/08/2018 tarih ve saat 14:00’a kadar Orta Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 'na verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
11- İstekliler teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.
 
12- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  90 takvim günü olmalıdır.
 
13- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
 
14-Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.
 
15- Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara tabi olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespite serbesttir.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                İHALE KOMİSYON
 
 
 
İHALE İLANI
T.C
ORTA KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
 
 
İNCECİK KÖYÜ İÇME SUYU (50 M³ DEPO) TESİSİ YAPIM İŞİ
 
1-İdarenin      
a) Adı ve Adresi                                 :Orta Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
                                     Hükümet Konağı Orta
b) Telefon ve faks numarası             :0(376) 615 17 56 – 615 12 26
c) Elektronik posta adresi (varsa)     :
           
2-İhale konusu yapım işinin  
a) Niteliği, türü, miktarı           :  İçme Suyu (50 m³ Depo) Tesisi Yapım İşi
b) Yapılacağı yer                    :  İncecik Köyü
c) İşe başlama tarihi               : Sözleşmenin yapıldığı tarihinden itibaren 5 gün içinde yer                                                                                        Teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi                           : Yer tesliminden itibaren 90 takvim günüdür.
 
3-İhalenin       
a) Yapılacağı yer                    :   Orta Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
(Son Teklif Verme Saati)       :   28 / 08 / 2018 Salı günü saat 15.00
c) İhale Usulü                         :   Doğrudan Temin Yöntemiyle
 
1.İhale Dokümanı Köylere Hizmet Götürme Birliği servisinde görülebilir.
2.Teklifler ihale saatine kadar İdareye elden teslim edilecektir.
3.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi 90 gündür.
     4.İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde birliğimiz serbesttir.
      5.Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde birliğimiz serbesttir.
 
 
 
                                                                       İhale Komisyonu Başkanlığından ilan olunur
 
 
 
İHALE İLANI
T.C
ORTA KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
 
 
KARAAĞAÇ KÖYÜ İÇME SUYU (120 METRE SONDAJ KUYUSU) TESİSİ YAPIM İŞİ
 
1-İdarenin      
a) Adı ve Adresi                                 :Orta Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
                                     Hükümet Konağı Orta
b) Telefon ve faks numarası             :0(376) 615 17 56 – 615 12 26
c) Elektronik posta adresi (varsa)     :
           
2-İhale konusu yapım işinin  
a) Niteliği, türü, miktarı           :  İçme Suyu (120 Metre Sondaj Kuyusu)Tesisi Yapım İşi
b) Yapılacağı yer                    :  Karaağaç Köyü
c) İşe başlama tarihi               : Sözleşmenin yapıldığı tarihinden itibaren 5 gün içinde yer                                                                                        Teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi                           : Yer tesliminden itibaren 90 takvim günüdür.
 
3-İhalenin       
a) Yapılacağı yer                    :   Orta Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
(Son Teklif Verme Saati)       :   28 / 08 / 2018 Salı günü saat 14.30
c) İhale Usulü                         :   Doğrudan Temin Yöntemiyle
 
1.İhale Dokümanı Köylere Hizmet Götürme Birliği servisinde görülebilir.
2.Teklifler ihale saatine kadar İdareye elden teslim edilecektir.
3.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi 90 gündür.
     4.İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde birliğimiz serbesttir.
      5.Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde birliğimiz serbesttir.
 
 
 
                                                                       İhale Komisyonu Başkanlığından ilan olunur